Chiaoping web

Portrait photo of WFI Fellow Chiao-Ping Wang from Taiwan