Fen-Hui Chen, Taiwan 2019

Portrait photo of WFI Fellow Fen-hui Chen from Taiwan