Zhongyuan Ding

Portrait photo of WFI Fellow Zhongyuan Ding from China